Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť EKOTECH HOROVCE, s.r.o., so sídlom Horovce 106, 02062 Horovce pri Púchove, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 21554/R, IČO: 44731531, DIČ: 2022805422, tel. +421908228268, e-mail: info@ekotechsk.eu (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné iba so súhlasom predávajúceho.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,

b) platobnou kartou,

c) dobierkou,

d) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

e) na faktúru so splatnosťou

f) na predplatbu

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Odsúhlasením obchodných podmienok dáva kupujúci súhlas predávajúcemu so zaslaním daňového dokladu (faktúry) iba v  elektronickej podobe.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar skladom v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 8 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky elektronicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento prevezme.

6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom, zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu, po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.6 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. To neplatí v prípade, ak je kupujúcim právnická osoba alebo SZČO.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť: a) nepoškodený, b) neotvorený , c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), d) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

d) vyplnit "FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 Kupujúci môže využiť alternatívne riešenie sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. O alternatívnom riešení sporov.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE


8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE

8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

8. Záverečné informácie

10.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Horovciach, dňa 15.10.2020 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľom e-shopu prirodnehnojivo.sk a vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Ekotech Horovce s.r.o. (ďalej len „Ekotech Horovce" alebo „my"), so sídlom Horovce 106, 02062 Horovce pri Púchove, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel:sro, vložka číslo: 21554/R, IČO: 44731531, DIČ:2022805422, tel. +421908228268, (ďalej len „prevádzkovateľ").

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov) – ďalej „GDPR" alebo „Nariadenie".
Ako náš zákazník, návštevník e-shopu prirodnehnojivo.sk alebo príjemca noviniek, nám zverujete svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie, určujeme, akým spôsobom sa spracúvajú a na aký účel, na aký dlhý čas a vyberáme prípadné ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracúvaním pomáhajú. Preto sme prevádzkovateľom.


Ako nás môžete kontaktovať?

Ak sa na nás budete chcieť kedykoľvek obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 908 228 268 alebo na e-maile info@ekotechsk.eu

Adresa pre doručovanie : Ekotech Horovce s.r.o. Horovce 106, 02062 Slovenská Republika

 

1. Aké osobné údaje o Vás EKOTECH Horovce s.r.o. spracúva?

Ekotech Horovce spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie"), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré Ekotechu Horovce poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope, prihlásením sa na odber bulletinov na prirodnehnojivo.sk či pri reklamácii tovaru prostredníctvom call centra). Ide o tieto osobné údaje:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, meno používateľa a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti, ak nakupujete na splátky, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ
 • kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručovanie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach
 • vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie bulletinov, členstvo vo vernostných programoch, nákupné zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), vaše hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky
 • údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách
 • údaje o vašom správaní na webe vrátane prípadov, kedy ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvania obrazovky a taktiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a od nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako sú operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia, a taktiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadenia
 • údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a taktiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a od nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako sú operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia
 • odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené od vášho nastavenia, údajov o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, údajov o vašom správaní na webe a údajov o vašom správaní pri čítaní e-mailov, ktoré vám zasielame; najmä ide o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám
 • údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou predajne, ktorými sú najmä záznamy telefónnych hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov na predajniach.

 

2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov Ekotech Horovce s.r.o. vaše osobné údaje spracúva?

 1. splnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie");
 2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených prevádzkovateľovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov

  Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v e-shope:
 • Spracúvanie osobných údajov je nutné s cieľom uzavrieť kúpnu zmluvu a následne ju realizovať, dodať objednaný tovar a taktiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
 • V prípade tvorby objednávky Ekotech Horovce zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Oznámenie týchto osobných údajov je základným predpokladom pre uzavretie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu, a ďalej na vaše kontaktovanie s cieľom doručiť objednaný tovar.


          Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií:

 • Právnym titulom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností Ekotechu Horovce s.r.o. V súvislosti s vybavovaním reklamácie spracúva Ekotech Horovce s.r.o. osobné údaje taktiež aj na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie.
 • Pri vybavovaní reklamácií Ekotech Horovce s.r.o. zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o kúpenom tovare.

  Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu:

 • Ak sa zaregistrujete ako používateľ prirodnehnojivo.sk, Ekotech Horovce s.r.o. spracúva vaše osobné údaje, a to s cieľom viesť zákaznícky účet. Právnym titulom na spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. konanie s cieľom uzavrieť kúpnu zmluvu, dodať objednaný tovar, súvisiaca komunikácia a taktiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
 • V prípade vedenia zákazníckeho účtu Ekotech Horovce s.r.o. zhromažďuje a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (t. j. napr. druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).

  Spracúvanie osobných údajov vo veci zasielania bulletinov (obchodných oznámení):

 • V prípade, že zaregistrujete svoju e-mailovú adresu na odber bulletinov, Ekotech Horovce s.r.o. bude spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov s cieľom zasielať ponukové e-maily a ďalšie obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Vaše osobné údaje Ekotech Horovce s.r.o. začne spracúvať až po tom, čo zaregistrujete svoju e-mailovú adresu na odber bulletinov na prirodnehnojivo.sk a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Ak registráciu vyššie uvedeným spôsobom nedokončíte, vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránená.
 • V prípade súčasných zákazníkov môže Ekotech Horovce s.r.o. spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa na vyššie uvedený účel na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

  Spracúvanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely:

 • V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude Ekotech Horovce s.r.o. spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadne iné online identifikátory, a to primárne s cieľom vytvoriť vhodnú ponuku tovaru a služieb od spoločnosti Ekotech Horovce s.r.o. alebo tretích strán a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej na zasielanie ponukových e mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

  Použitie súborov cookie a analýza webových stránok:
 • V prípade, že používate webové stránky Ekotechu Horovce s.r.o., súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookie, ktoré Ekotech Horovce s.r.o. na svojich webových stránkach používa s cieľom zlepšiť fungovanie svojich webových stránok, vyhodnotiť ich návštevnosť a s cieľom optimalizovať marketingové aktivity, t. j. ponúkať reklamu na tovar na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar.

 

3. Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý dátový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do vášho prehliadača, ktorý ho uloží vo vašom počítači, a bežne slúži na rozlišovanie jednotlivých používateľov. Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookie napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencia po určitou dobu, aby ste je nemuseli znovu vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webové stránky na inú stránku.

         Na čo súbory cookie používame?
         Súbory cookie napomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prezeraniu webových stránok.
         Súbory cookie slúžia najmä na:

 • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami.
 • Zaistenie bezpečného prihlásenia, na overovanie používateľov, na prevenciu podvodného využitia prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských údajov pred prístupom neautorizovaných strán
 • Uloženie prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia zakaždým znovu zadávať
 • Zapamätanie si obsahu nákupného košíka
 • Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov
 • Analýzu návštevnosti, správania, preferencií a záujmov používateľov
 • Ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu používateľa.
 • Naša webová stránka prirodnehnojivo.sk používa súbory cookie, ktoré je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Dočasné súbory cookie, tzv. „relačné súbory cookie", ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení len do ukončenia relácie prehliadača, a trvalé súbory cookie, tzv. „permanentné súbory cookie", ktoré zostávajú uložené vo vašom počítači dlhšie. Dočasné súbory cookie umožňujú uchovávať informácie pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovane zadávať niektoré údaje. Hneď ako dôjde k zavretiu prehliadača, dôjde k ich vymazaniu z vášho zariadenia. Trvalé súbory cookie pomáhajú váš počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne.

        Podľa funkcií delíme súbory cookie na:

 • konverzné, ktoré umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackovacie (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré nám umožňujú personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu
 • Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré následne využívajú tretie strany a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „súbory cookie tretích strán"). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môže zobraziť reklamná agentúra, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov však nie je možné akokoľvek identifikovať vás osobne.

        Súhlas s používaním súbory cookie a jeho odvolanie

 • Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie. Súhlas s používaním súborov cookie je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookie, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. Ak tak však urobíte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.
 • Ako je možné upraviť využívanie súborov cookie
 • Všetky súbory cookie, ktoré už na vašom počítači sú, môžete vymazať. Väčšina prehliadačov taktiež ponúka možnosť blokovať umiestňovanie súborov cookie do počítača. V takom prípade však nebudete môcť využiť všetky naše online služby. Detailné informácie o nastavení ukladania súborov cookie vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľa konkrétneho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače to sú:
 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Android
 • Podrobnosti nájdete na stránkach AboutCookies.org


4. Na aký dlhý čas vaše osobné údaje spracúvame?

 • Vaše osobné údaje Ekotech Horovce s.r.o. spracúva v prípade nákupu tovaru v e-shope počas realizácie zmluvného vzťahu, ďalej na čas nevyhnutný na zaistenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej počas 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej lehoty na tovar na účely oprávnených záujmov spoločnosti Ekotech Horovce s.r.o. (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sa v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov archivujú počas 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie daňových dokladov sa počas 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivujú aj objednávky.
 • V prípade, že Ekotech Horovce s.r.o. spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely alebo na zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, osobné údaje sa budú spracúvať počas 5 rokov, alebo dovtedy, pokým súhlas neodvoláte. Ak svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany Ekotechu Horovce s.r.o. na iné účely a na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov.


5. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

 • Osobné údaje môžu kvôli zaisteniu vyššie opísaných účelov okrem Ekotechu Horovce s.r.o.a jeho zamestnancov spracúvať taktiež partneri Ekotechu Horovce s.r.o.. Externých partnerov, ktorí ako sprostredkovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Ekotech Horovce s.r.o. starostlivo vyberá a osobné údaje zverí iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zaistenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu poskytovaných, uložených alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.
 • Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú alebo v budúcnosti môžu byť:
 • Osoby, ktoré pre Ekotech Horovce s.r.o. zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré Ekotech Horovce s.r.o. na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovaním ich obsahu preferenciám používateľov)
 • Partneri prevádzkujúci platobné systémy na potreby zaistenia platby,
 • Osoby, ktoré pre Ekotech Horovce s.r.o. zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom
 • Osoby, ktoré na webových stránkach Ekotechu Horovce s.r.o. majú umiestnené prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov či sledovanie správania používateľov týchto stránok (obvykle však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavať priame identifikačné údaje), t. j. najmä osoby vykonávajúce prostredníctvom súborov cookie analýzu návštevnosti našich webov, a prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookie (vrátane remarketingu).
 • Ekotech Horovce s.r.o. je ďalej povinný niektoré vaše osobné údaje poskytovať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním.


6. Aké máte práva vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov zo strany Ekotechu Horovce s.r.o.?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je spracúvanie na súhlase založené, t. j. napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely; spracúvaniu údajov zo súborov cookie je možné zamedziť nastavením vášho webového prehliadača)
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, Ekotech Horovce s.r.o. spracúva, alebo nie, a ak je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia)
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje inému prevádzkovateľovi; a ďalej právo na to, aby osobné údaje boli poskytnuté priamo jedným prevádzkovateľom prevádzkovateľovi druhému, ak je to technicky vykonateľné)
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby Ekotech Horovce s.r.o. bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú)
 • Právo na obmedzenie spracúvania (právo požadovať, aby Ekotech Horovce s.r.o. obmedzil spracúvanie, o. i. v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu Ekotech Horovce s.r.o. overuje správnosť údajov; alebo ak by zo strany Ekotechu Horovce s.r.o. boli osobné údaje spracúvané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich vymazanie)
 • Právo na vymazanie (právo požadovať, Ekotech Horovce s.r.o. vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, o. i. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na ktorého základe Ekotech horovce s.r.o. osobné údaje spracúval a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracúvanie; alebo ak by zo strany Ekortechu Horovce s.r.o. boli osobné údaje spracúvané protiprávne)
 • Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby Ekotech Horovce s.r.o. prestal spracúvať vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu)
 • Právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie